• +90 (326) 681 42 83
  • erzintso@tobb.org.tr

Türk Malı Belgesi


TÜRK MALI BELGESİ ÖRNEĞİ (ÖN) İÇİN TIKLAYINIZ

TÜRK MALI BELGESİ ÖRNEĞİ (ARKA) İÇİN TIKLAYINIZ

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar
(21/06/2013)
Amaç:

MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar’ın amacı; 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeleyen ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Gümrük Yönetmeliği’nde öngörülen esaslara göre tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2- (1) Bu Usul ve Esaslar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odalarını kapsar.

Dayanak:

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar; 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’nün 19 uncu maddesinin beşinci fıkrası ve “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) İle Temin Edilen Yardımın Uygulanması Çerçevesinde Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması”nın 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 11.03.2011 tarihli ve B.02.1.ABG.0.13.00.00/1015 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni görevlendirme yazısı, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 26’ncı maddesinin ikinci fıkrasının (o) bendi, 56’ncı maddesinin birinci fıkrasının (y) bendine istinaden hazırlanmıştır.

USÜL ve ESASLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

;